Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup monitora mulitemadialnego.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty e-mail na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka do dnia 16.11.2021 r. do godz. 16ºº.


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.

 

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego