Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie z dofinansowaniem z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Od 1 kwietnia 2021 roku Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w partnerstwie z Wołyńską Regionalną Fundacją Charytatywną „Polesie”, Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku i Radą Miejską Kivertsy  realizuje projekt pt. „Różnorodność kulturowa kresowego Polesia w życiu i twórczości J.I. Kraszewskiego - reprodukcja stron wspólnego ukraińsko-polskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach umowy o dofinansowanie nr PLBU3/1162/20-00. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Ogólnym celem projektu  jest ułatwienie wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego polsko-ukraińskiego regionu przygranicznego, promocja potencjału kulturowego i turystycznego dla celów rozwoju turystyki.

W ramach projektu zostaną zrealizowane:

- 2 stałe ekspozycje z Muzeum J.I. Kraszewskiego na Wołyniu dla mieszkańców i gości polsko-ukraińskiego pogranicza;

- wystawy, broszury, wycieczki turystyczne i różnorodne działania promocyjne dla mieszkańców i gości polsko-ukraińskiego regionu przygranicznego;

- warsztaty studyjne dla przedstawicieli muzeów, wydziałów kultury samorządów lokalnych, organizacji kulturalnych i turystycznych w celu wymiany wiedzy i rozwoju zawodowego, wymiany pomysłów i najlepszych praktyk w zakresie popularyzacji lokalnych atrakcji;

- teatralne wydarzenie artystyczne dla młodzieży szkolnej w wieku 12-17 lat;

- porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum im. J. I. Kraszewskiego w Romanowie a Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku w sprawie przyszłej współpracy w zakresie dziedzictwa Kraszewskiego i transgranicznej wymiany kulturalnej.

Wartość projektu wynosi 65 871,24 euro, z tego środki do wydatkowania przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie wynoszą 23 232,80 euro. Wkład własny muzeum wynosi 2 323,28 euro.