Przetarg nieograniczony – „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie - przesłanki wykluczenia

Zał. nr 3 do SIWZ -oświadczenie - warunki udziału

Zał. nr 4 do SIWZ - wzór zobowiązania

Zał. nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa

Zał. nr 6 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

Zał. nr 7 do SIWZ - wykaz osób

Zał. nr 8 do SIWZ - projekt umowy

Zał. nr 9 do SIWZ - wzór karty gwarancyjnej

Zał. nr 10 do SIWZ - przedmiar 1

Zał. nr 11 do SIWZ - przedmiar 2

Zał. nr 12 do SIWZ - przedmiar 3

Zał. nr 13 do SIWZ - przedmiar 4

Zał. nr 14 do SIWZ - przedmiar 5

Zał. nr 15 do SIWZ - projekt 1 (strona tytułowa)

Zał. nr 16 do SIWZ - projekt 1 (zawartość opracowania)

Zał. nr 17 do SIWZ - projekt 1 (opis techniczny)

Zał. nr 18 do SIWZ - projekt 1 (serwis zdjęciowy)

Zał. nr 19 do SIWZ - projekt 1 (drzwi projektowane 01)

Zał. nr 20 do SIWZ - projekt 1 (drzwi projektowane 02)

Zał. nr 21 do SIWZ - projekt 1 (drzwi projektowane 03)

Zał. nr 22 do SIWZ - projekt 1 (drzwi projektowane 04)

Zał. nr 23 do SIWZ - projekt 1 (drzwi projektowane 05)

Zał. nr 24 do SIWZ - projekt 1 (elewacja południowa)

Zał. nr 25 do SIWZ - projekt 1 (elewacja północna)

Zał. nr 26 do SIWZ - projekt 1 (elewacja zachodnia)

Zał. nr 27 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-rzut parteru)

Zał. nr 28 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-rzut piwnic)

Zał. nr 29 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-rzut poddasza)

Zał. nr 30 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja południowa)

Zał. nr 31 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja północna)

Zał. nr 32 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja wschodnia)

Zał. nr 33 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja zachodnia)

Zał. nr 34 do SIWZ - projekt 1 (schody zewnętrzne południowe - inwentaryzacja)

Zał. nr 35 do SIWZ - projekt 1 (schody zewnętrzne południowe - przekroje)

Zał. nr 36 do SIWZ - projekt 1 (schody zewnętrzne południowe - widoki)

Zał. nr 37 do SIWZ - projekt 1 (szkic sytuacyjny)

Zał. nr 38 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 1

Zał. nr 39 do SIWZ - projekt 2 (opis techniczny)

Zał. nr 40 do SIWZ - projekt 2 (inwentaryzacja - rzut piwnicy)

Zał. nr 41 do SIWZ - projekt 2 (inwentaryzacja - przekroje poprzeczne)

Zał. nr 42 do SIWZ - projekt 2 (architektura - rzut piwnic)

Zał. nr 43 do SIWZ - projekt 2 (architektura - przekroje poprzeczne)

Zał. nr 44 do SIWZ - projekt 2 (architektura - zestawienie stolarki okiennej)

Zał. nr 45 do SIWZ - projekt 2 (architektura - zestawienie stolarki drzwiowej)

Zał. nr 46 do SIWZ - projekt 2 (architektura - przekrój dojście do budynku)

Zał. nr 47 do SIWZ - projekt 2 (architektura - uszczelnienie dylatacji opaski)

Zał. nr 48 do SIWZ - projekt 2 (architektura - przekrój opaska odwadniająca)

Zał. nr 49 do SIWZ - projekt 2 (architektura - przekrój dojście do budynku)

Zał. nr 50 do SIWZ - ekspertyza mykologiczna

Zał. nr 51 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zał. nr 52 do SIWZ - Protokół z inwentaryzacji, kosztorys powykonawczy

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia