Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z realizacją projektu pn. „"Remont "Czarnego Mostu" na fosie na terenie zespołu dworsko - parkowego w Romanowie””, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” w ramach umowy nr 00823-6935-UM0311811/18 z dnia 25.10.2018 r. dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont „Czarnego Mostu” na fosie na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie.
Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: e-mailem na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka do dnia 27.12.2018 r. do godz. 15ºº.


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.

Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Zapytanie ofertowe - Potencjalni wykonawcy

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT BUDOWLANY

ZAŁĄCZNIK NR 3 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAŁĄCZNIK NR 4 - PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 5 - PRZEKRÓJ POPRZECZNY I PODŁUŻNY - INWENTARYZACJA

ZAŁĄCZNIK NR 6 - PRZEKRÓJ POPRZECZNY I PODŁUŻNY - REMONT

ZAŁĄCZNIK NR 7 - PRZEKRÓJ POPRZECZNY I WIDOK - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAŁĄCZNIK NR 8 - RZUT - INWENTARYZACJA

ZAŁĄCZNIK NR 9 - RZUT - REMONT

Załącznik nr 10 - Wzór umowy