fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zamówienia publiczne

2018-04-09
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach umowy nr RPLU.07.01.00-06-0068/16-00 z dnia 21.07.2017 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę tabletów do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. Ofertę cenową należy przesłać za pośrednictwem: e-mailem na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018 r. do godz. 15ºº. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie. . Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Z poważaniem Krzysztof Bruczuk Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Zapytanie ofertowe tablet Załącznik Nr 1 Wzór formularza ofertowego Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
Czytaj więcej
2018-03-22
Informacja z sesji otwarcia ofert
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pn. „Konserwacja architektury sakralnej i świeckiej na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie”, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” w ramach umowy nr 00370-6935-UM0310923/17 z dnia 18.12.2017 r. przedstawia informację z sesji otwarcia ofert.
Czytaj więcej
2018-03-01
Informacja z sesji otwarcia ofert
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach umowy nr RPLU.07.01.00-06-0068/16-00 z dnia 21.07.2017 r. przedstawia informację z sesji otwarcia ofert.
Czytaj więcej
2018-02-28
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Informujemy, iż termin składania ofert został przesunięty do dnia 21 marca 2018 r. do godz. 15ºº. Ponadto zostały zmienione następujące załączniki: Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego nowe Załącznik nr 7 Wzór umowy nowy Zapytanie ofertowe nowe   Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pn. „Konserwacja architektury sakralnej i świeckiej na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie”, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” w ramach umowy nr 00370-6935-UM0310923/17 z dnia 18.12.2017 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na konserwację architektury sakralnej i świeckiej na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: e-mailem na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka do dnia 21.03.2018 r. do godz. 15ºº. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie. Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego nowe Załącznik nr 2 Zakres prac Załącznik nr 3 Projekt remontu kładki przez fosę Załącznik nr 4 Przedmiar robót – Konserwacja Kaplicy dworskiej pw. Św. Anny w Romanowie, Załącznik nr 5 Przedmiar robót – Konserwacja bram wjazdowych i krzyży na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie Załącznik nr 6 Przedmiar robót – Remont kładki na terenie zespołu – dworsko – parkowego w Romanowie Załącznik nr 7 Wzór umowy Załącznik nr 7 Wzór umowy nowy Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe nowe   Z poważaniem Krzysztof Bruczuk Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
Czytaj więcej
2018-02-19
Informacja z sesji otwarcia ofert
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach umowy nr RPLU.07.01.00-06-0068/16-00 z dnia 21.07.2017 r. przedstawia informację z sesji otwarcia ofert.
Czytaj więcej
2018-02-19
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach umowy nr RPLU.07.01.00-06-0068/16-00 z dnia 21.07.2017 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na modernizację strony internetowej Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie www.muzeumkraszewskiego.pl.. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. Ofertę cenową należy przesłać za pośrednictwem: e-mailem na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2018 r. do godz. 15ºº. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie. Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).   Zapytanie ofertowe Z poważaniem Krzysztof Bruczuk Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
Czytaj więcej
2018-02-02
Zaproszenie do złożenia ofery cenowej
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach umowy nr RPLU.07.01.00-06-0068/16-00 z dnia 21.07.2017 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na budowę „witacza” podświetlanego za pomocą paneli fotowoltaicznych przy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. Ofertę cenową należy przesłać za pośrednictwem: e-mailem na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2018 r. do godz. 15ºº. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie. . Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Z poważaniem Krzysztof Bruczuk Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Załącznik Nr 1 wzór formularza ofertowego Załącznik Nr 2 opis techniczny budowy witacza Załącznik Nr 3 informacja dotycząca BIOZ Załącznik Nr 4 projekt zagospodarowania terenu PDF Załącznik Nr 5 konstrukcja stalowa PDF Załącznik Nr 6 wizualizacja witacza PDF Załącznik Nr 7 Przedmiar robót
Czytaj więcej
2017-10-27
Przetarg nieograniczony – „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zał. nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy Zał. nr 2 do SIWZ – oświadczenie – przesłanki wykluczenia Zał. nr 3 do SIWZ -oświadczenie – warunki udziału Zał. nr 4 do SIWZ – wzór zobowiązania Zał. nr 5 do SIWZ – grupa kapitałowa Zał. nr 6 do SIWZ – wykaz robót budowlanych Zał. nr 7 do SIWZ – wykaz osób Zał. nr 8 do SIWZ – projekt umowy Zał. nr 9 do SIWZ – wzór karty gwarancyjnej Zał. nr 10 do SIWZ – przedmiar robót 1 Zał. nr 11 do SIWZ – przedmiar robót 2 Zał. nr 12 do SIWZ – przedmiar robót 3 Zał. nr 13 do SIWZ – przedmiar robót 4 Zał. nr 14 do SIWZ – przedmiar robót 5 Zał. nr 15 do SIWZ – przedmiar robót 6 Zał. nr 16 do SIWZ – projekt 1 (strona tytułowa) Zał. nr 17 do SIWZ – projekt 1 (zawartość opracowania) Zał. nr 18 do SIWZ – projekt 1 (opis techniczny) Zał. nr 19 do SIWZ – projekt 1 (serwis zdjęciowy) Zał. nr 20 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 01) Zał. nr 21 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 02) Zał. nr 22 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 03) Zał. nr 23 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 04) Zał. nr 24 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 05) Zał. nr 25 do SIWZ – projekt 1 (elewacja południowa) Zał. nr 26 do SIWZ – projekt 1 (elewacja północna) Zał. nr 27 do SIWZ – projekt 1 (elewacja zachodnia) Zał. nr 28 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-rzut parteru) Zał. nr 29 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-rzut piwnic) Zał. nr 30 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-rzut poddasza) Zał. nr 31 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja południowa) Zał. nr 32 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja północna) Zał. nr 33 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja wschodnia) Zał. nr 34 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja zachodnia) Zał. nr 35 do SIWZ – projekt 1 (schody zewnętrzne południowe – inwentaryzacja) Zał. nr 36 do SIWZ – projekt 1 (schody zewnętrzne południowe – przekroje) Zał. nr 37 do SIWZ – projekt 1 (schody zewnętrzne południowe – widoki) Zał. nr 38 do SIWZ – projekt 1 (szkic sytuacyjny) Zał. nr 39 do SIWZ – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 1 Zał. nr 40 do SIWZ – projekt 2 (opis techniczny) Zał. nr 41 do SIWZ – projekt 2 (inwentaryzacja – rzut piwnicy) Zał. nr 42 do SIWZ – projekt 2 (inwentaryzacja – przekroje poprzeczne) Zał. nr 43 do SIWZ – projekt 2 (architektura – rzut piwnic) Zał. nr 44 do SIWZ – projekt 2 (architektura – przekroje poprzeczne) Zał. nr 45 do SIWZ – projekt 2 (architektura – zestawienie stolarki okiennej) Zał. nr 46 do SIWZ – projekt 2 (architektura – zestawienie stolarki drzwiowej) Zał. nr 47 do SIWZ – projekt 2 (architektura – przekrój dojście do budynku) Zał. nr 48 do SIWZ – projekt 2 (architektura – uszczelnienie dylatacji opaski) Zał. nr 49 do SIWZ – projekt 2 (architektura – przekrój opaska odwadniająca) Zał. nr 50 do SIWZ – projekt 2 (architektura – przekrój dojście do budynku) Zał. nr 51 do SIWZ – ekspertyza mykologiczna Zał. nr 52 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Zał. nr 53 do SIWZ – Projekt 3 (b. elektryczna) Zał. nr 54 do SIWZ – architektura – rzut piwnic (b. elektryczna) Zał. nr 55 do SIWZ – schemat rozdzielni TR Zał. nr 56 do SIWZ – schemat zasilania Zał. nr 57 do SIWZ – widok rozdzielni TR Zał. nr 58 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (b. elektryczna) Pytania i odpowiedzi do SWIZ: pytania i odpowiedzi do SIWZ Pytania i odpowiedzi do SWIZ 2: pytania i odpowiedzi do SIWZ 2 Pytania i odpowiedzi do SWIZ 3: pytania i odpowiedzi do SIWZ 3 Informacja z sesji otwarcia ofert Informacja z sesji otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Czytaj więcej
2017-03-16
Odwołanie przetargu na sprzedaż samochodu służbowego
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie informuje, że przetarg na sprzedaż samochodu służbowego  został odwołany. 
Czytaj więcej
Archiwum Zamówienia publiczne