fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zamówienia publiczne

2020-01-27
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
Stosownie do art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm) Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, informuje, że w 2020 roku nie planuje się udzielania  zamówień publicznych powyżej 30000 euro.
Czytaj więcej
2019-03-05
Przetarg nieograniczony – „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy Zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie - przesłanki wykluczenia Zał. nr 3 do SIWZ -oświadczenie - warunki udziału Zał. nr 4 do SIWZ - wzór zobowiązania Zał. nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa Zał. nr 6 do SIWZ - wykaz robót budowlanych Zał. nr 7 do SIWZ - wykaz osób Zał. nr 8 do SIWZ - projekt umowy Zał. nr 9 do SIWZ - wzór karty gwarancyjnej Zał. nr 10 do SIWZ - przedmiar 1 Zał. nr 11 do SIWZ - przedmiar 2 Zał. nr 12 do SIWZ - przedmiar 3 Zał. nr 13 do SIWZ - przedmiar 4 Zał. nr 14 do SIWZ - przedmiar 5 Zał. nr 15 do SIWZ - projekt 1 (strona tytułowa) Zał. nr 16 do SIWZ - projekt 1 (zawartość opracowania) Zał. nr 17 do SIWZ - projekt 1 (opis techniczny) Zał. nr 18 do SIWZ - projekt 1 (serwis zdjęciowy) Zał. nr 19 do SIWZ - projekt 1 (drzwi projektowane 01) Zał. nr 20 do SIWZ - projekt 1 (drzwi projektowane 02) Zał. nr 21 do SIWZ - projekt 1 (drzwi projektowane 03) Zał. nr 22 do SIWZ - projekt 1 (drzwi projektowane 04) Zał. nr 23 do SIWZ - projekt 1 (drzwi projektowane 05) Zał. nr 24 do SIWZ - projekt 1 (elewacja południowa) Zał. nr 25 do SIWZ - projekt 1 (elewacja północna) Zał. nr 26 do SIWZ - projekt 1 (elewacja zachodnia) Zał. nr 27 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-rzut parteru) Zał. nr 28 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-rzut piwnic) Zał. nr 29 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-rzut poddasza) Zał. nr 30 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja południowa) Zał. nr 31 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja północna) Zał. nr 32 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja wschodnia) Zał. nr 33 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja zachodnia) Zał. nr 34 do SIWZ - projekt 1 (schody zewnętrzne południowe - inwentaryzacja) Zał. nr 35 do SIWZ - projekt 1 (schody zewnętrzne południowe - przekroje) Zał. nr 36 do SIWZ - projekt 1 (schody zewnętrzne południowe - widoki) Zał. nr 37 do SIWZ - projekt 1 (szkic sytuacyjny) Zał. nr 38 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 1 Zał. nr 39 do SIWZ - projekt 2 (opis techniczny) Zał. nr 40 do SIWZ - projekt 2 (inwentaryzacja - rzut piwnicy) Zał. nr 41 do SIWZ - projekt 2 (inwentaryzacja - przekroje poprzeczne) Zał. nr 42 do SIWZ - projekt 2 (architektura - rzut piwnic) Zał. nr 43 do SIWZ - projekt 2 (architektura - przekroje poprzeczne) Zał. nr 44 do SIWZ - projekt 2 (architektura - zestawienie stolarki okiennej) Zał. nr 45 do SIWZ - projekt 2 (architektura - zestawienie stolarki drzwiowej) Zał. nr 46 do SIWZ - projekt 2 (architektura - przekrój dojście do budynku) Zał. nr 47 do SIWZ - projekt 2 (architektura - uszczelnienie dylatacji opaski) Zał. nr 48 do SIWZ - projekt 2 (architektura - przekrój opaska odwadniająca) Zał. nr 49 do SIWZ - projekt 2 (architektura - przekrój dojście do budynku) Zał. nr 50 do SIWZ - ekspertyza mykologiczna Zał. nr 51 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Zał. nr 52 do SIWZ - Protokół z inwentaryzacji, kosztorys powykonawczy Informacja z sesji otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                        
Czytaj więcej
2019-01-25
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym.
Czytaj więcej
2019-01-25
Informacja z sesji otwarcia ofert
        Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie  w związku z realizacją projektu pn. „ Remont Czarnego Mostu na fosie na terenie zespołu dworsko - parkowego w Romanowie”, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” w ramach umowy nr 00823-6935-UM0311811/18 z dnia 25.10.2018 r. przedstawia informację z sesji otwarcia ofert.
Czytaj więcej
2019-01-21
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
      W związku z realizacją projektu pn. „Remont Czarnego Mostu na fosie na terenie zespołu dworsko - parkowego w Romanowie”, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” w ramach umowy nr 00823-6935-UM0311811/18 z dnia 25.10.2018 r. dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji remont Czarnego Mostu na fosie na terenie zespołu dworsko - parkowego w Romanowie. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty e-mail na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka do dnia 25.01.2019 r. do godz. 12ºº. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie. Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 Wzór formularza ofertowego  
Czytaj więcej
2018-12-28
Informacja z sesji otwarcia ofert
  Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pn. „"Remont "Czarnego Mostu" na fosie na terenie zespołu dworsko - parkowego w Romanowie””, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” w ramach umowy nr 00823-6935-UM0311811/18 z dnia 25.10.2018 r. przedstawia informację z sesji otwarcia ofert.    
Czytaj więcej
2018-12-10
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
W związku z realizacją projektu pn. „"Remont "Czarnego Mostu" na fosie na terenie zespołu dworsko - parkowego w Romanowie””, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” w ramach umowy nr 00823-6935-UM0311811/18 z dnia 25.10.2018 r. dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont „Czarnego Mostu” na fosie na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: e-mailem na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka do dnia 27.12.2018 r. do godz. 15ºº. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie. Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Zapytanie ofertowe - Potencjalni wykonawcy Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT BUDOWLANY ZAŁĄCZNIK NR 3 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 4 - PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 5 - PRZEKRÓJ POPRZECZNY I PODŁUŻNY - INWENTARYZACJA ZAŁĄCZNIK NR 6 - PRZEKRÓJ POPRZECZNY I PODŁUŻNY - REMONT ZAŁĄCZNIK NR 7 - PRZEKRÓJ POPRZECZNY I WIDOK - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK NR 8 - RZUT - INWENTARYZACJA ZAŁĄCZNIK NR 9 - RZUT - REMONT Załącznik nr 10 - Wzór umowy
Czytaj więcej
2018-04-23
Informacja z sesji otwarcia ofert
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach umowy nr RPLU.07.01.00-06-0068/16-00 z dnia 21.07.2017 r. przedstawia informację z sesji otwarcia ofert.
Czytaj więcej
2018-04-09
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach umowy nr RPLU.07.01.00-06-0068/16-00 z dnia 21.07.2017 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę tabletów do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. Ofertę cenową należy przesłać za pośrednictwem: e-mailem na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018 r. do godz. 15ºº. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie. . Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Z poważaniem Krzysztof Bruczuk Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Zapytanie ofertowe tablet Załącznik Nr 1 Wzór formularza ofertowego Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
Czytaj więcej
Archiwum Zamówienia publiczne