fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zamówienia publiczne

2018-02-02
Zaproszenie do złożenia ofery cenowej
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach umowy nr RPLU.07.01.00-06-0068/16-00 z dnia 21.07.2017 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na budowę „witacza” podświetlanego za pomocą paneli fotowoltaicznych przy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. Ofertę cenową należy przesłać za pośrednictwem: e-mailem na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2018 r. do godz. 15ºº. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie. . Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Z poważaniem Krzysztof Bruczuk Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Załącznik Nr 1 wzór formularza ofertowego Załącznik Nr 2 opis techniczny budowy witacza Załącznik Nr 3 informacja dotycząca BIOZ Załącznik Nr 4 projekt zagospodarowania terenu PDF Załącznik Nr 5 konstrukcja stalowa PDF Załącznik Nr 6 wizualizacja witacza PDF Załącznik Nr 7 Przedmiar robót
Czytaj więcej
2017-10-27
Przetarg nieograniczony – „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zał. nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy Zał. nr 2 do SIWZ – oświadczenie – przesłanki wykluczenia Zał. nr 3 do SIWZ -oświadczenie – warunki udziału Zał. nr 4 do SIWZ – wzór zobowiązania Zał. nr 5 do SIWZ – grupa kapitałowa Zał. nr 6 do SIWZ – wykaz robót budowlanych Zał. nr 7 do SIWZ – wykaz osób Zał. nr 8 do SIWZ – projekt umowy Zał. nr 9 do SIWZ – wzór karty gwarancyjnej Zał. nr 10 do SIWZ – przedmiar robót 1 Zał. nr 11 do SIWZ – przedmiar robót 2 Zał. nr 12 do SIWZ – przedmiar robót 3 Zał. nr 13 do SIWZ – przedmiar robót 4 Zał. nr 14 do SIWZ – przedmiar robót 5 Zał. nr 15 do SIWZ – przedmiar robót 6 Zał. nr 16 do SIWZ – projekt 1 (strona tytułowa) Zał. nr 17 do SIWZ – projekt 1 (zawartość opracowania) Zał. nr 18 do SIWZ – projekt 1 (opis techniczny) Zał. nr 19 do SIWZ – projekt 1 (serwis zdjęciowy) Zał. nr 20 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 01) Zał. nr 21 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 02) Zał. nr 22 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 03) Zał. nr 23 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 04) Zał. nr 24 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 05) Zał. nr 25 do SIWZ – projekt 1 (elewacja południowa) Zał. nr 26 do SIWZ – projekt 1 (elewacja północna) Zał. nr 27 do SIWZ – projekt 1 (elewacja zachodnia) Zał. nr 28 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-rzut parteru) Zał. nr 29 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-rzut piwnic) Zał. nr 30 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-rzut poddasza) Zał. nr 31 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja południowa) Zał. nr 32 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja północna) Zał. nr 33 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja wschodnia) Zał. nr 34 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja zachodnia) Zał. nr 35 do SIWZ – projekt 1 (schody zewnętrzne południowe – inwentaryzacja) Zał. nr 36 do SIWZ – projekt 1 (schody zewnętrzne południowe – przekroje) Zał. nr 37 do SIWZ – projekt 1 (schody zewnętrzne południowe – widoki) Zał. nr 38 do SIWZ – projekt 1 (szkic sytuacyjny) Zał. nr 39 do SIWZ – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 1 Zał. nr 40 do SIWZ – projekt 2 (opis techniczny) Zał. nr 41 do SIWZ – projekt 2 (inwentaryzacja – rzut piwnicy) Zał. nr 42 do SIWZ – projekt 2 (inwentaryzacja – przekroje poprzeczne) Zał. nr 43 do SIWZ – projekt 2 (architektura – rzut piwnic) Zał. nr 44 do SIWZ – projekt 2 (architektura – przekroje poprzeczne) Zał. nr 45 do SIWZ – projekt 2 (architektura – zestawienie stolarki okiennej) Zał. nr 46 do SIWZ – projekt 2 (architektura – zestawienie stolarki drzwiowej) Zał. nr 47 do SIWZ – projekt 2 (architektura – przekrój dojście do budynku) Zał. nr 48 do SIWZ – projekt 2 (architektura – uszczelnienie dylatacji opaski) Zał. nr 49 do SIWZ – projekt 2 (architektura – przekrój opaska odwadniająca) Zał. nr 50 do SIWZ – projekt 2 (architektura – przekrój dojście do budynku) Zał. nr 51 do SIWZ – ekspertyza mykologiczna Zał. nr 52 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Zał. nr 53 do SIWZ – Projekt 3 (b. elektryczna) Zał. nr 54 do SIWZ – architektura – rzut piwnic (b. elektryczna) Zał. nr 55 do SIWZ – schemat rozdzielni TR Zał. nr 56 do SIWZ – schemat zasilania Zał. nr 57 do SIWZ – widok rozdzielni TR Zał. nr 58 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (b. elektryczna) Pytania i odpowiedzi do SWIZ: pytania i odpowiedzi do SIWZ Pytania i odpowiedzi do SWIZ 2: pytania i odpowiedzi do SIWZ 2 Pytania i odpowiedzi do SWIZ 3: pytania i odpowiedzi do SIWZ 3 Informacja z sesji otwarcia ofert Informacja z sesji otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Czytaj więcej
2017-03-16
Odwołanie przetargu na sprzedaż samochodu służbowego
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie informuje, że przetarg na sprzedaż samochodu służbowego  został odwołany. 
Czytaj więcej
2017-01-19
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym.
Czytaj więcej
2016-06-28
Informacja z sesji otwarcia ofert
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie przedstawia informację z sesji otwarcia ofert na  konserwację dachu budynku będącego siedzibą Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Informacja z sesji otwarcia ofert na konserwację dachu budynku będącego siedzibą Muzeum Jozefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
Czytaj więcej
2016-06-13
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z planowanymi pracami dotyczącymi remontu i konserwacji pokrycia dachowego na dworze będącym siedzibą Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na przedmiotowe prace. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. Ofertę cenową należy przesłać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka lub e-mailem na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl do dnia 23.06.2016 r. do godz. 16ºº. O wyniku postępowania wyłoniony realizator dostawy zostanie powiadomiony za pośrednictwem strony internetowej www.muzeum_kraszewskiego.pl .   Zapytanie ofertowe – remont i konserwacja pokrycia dachowego
Czytaj więcej
2016-05-30
Konkurs na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu
pt. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie” przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalne
Czytaj więcej
2015-07-30
Sprostowanie do zapytania ofertowego Nr 05/P/2015
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pt. „Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie”, współfinansowanego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, nr umowy 04540/15/DEK z dnia 30.04.2015 r. zaprasza potencjalnych wykonawców składających oferty do zapoznania się z treścią sprostowania zapytania ofertowego Nr 05/P/2015 na dostawę wyposażenia do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.   Z poważaniem Krzysztof Bruczuk Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Sprostowanie do zapytania ofertowego Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Czytaj więcej
2015-07-28
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pt. „Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie”, współfinansowanego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, nr umowy 04540/15/DEK z dnia 30.04.2015 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu, wyposażenia oraz mebli do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. Ofertę cenową należy przesłać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczoną osobiście na dołączonym do pisma formularzu ofertowym (załącznik nr 2) wraz z wyceną przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 3) na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2015 r. do godz. 16:00. O wyniku postępowania wyłoniony realizator dostawy zostanie powiadomiony za pośrednictwem strony internetowej www.muzeum_kraszewskiego.pl .   Z poważaniem Krzysztof Bruczuk Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie   Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Zapytanie ofertowe na zakup lampy bakteriobójczej Zapytanie ofertowe na zakup mebli Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu osuszacza powietrza Zapytanie ofertowe na zakup nawilżacza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Czytaj więcej
Archiwum Zamówienia publiczne